ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Ezen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza – Sinka Lilla Egyéni Vállalkozó (a továbbiakban: „Szolgáltató”) – által a httsp://businesscup.hu honlapon és aloldalain keresztül nyújtott elektronikus úton megrendelhető szolgáltatások megrendelésére vonatkozó szerződési feltételeket, melyeket a Szolgáltató egyoldalúan és előre, a szolgáltatást igénybe vevő, azaz a megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) közreműködése nélkül határozott meg.

A Szolgáltató által közzétett ÁSZF nem kerül iktatásra, elektronikus formában kerül megkötésre, írásbeli szerződésnek nem minősül. A megrendelés feltétele az ÁSZF elfogadása, amellyel a Megrendelő egyetért és magára nézve kötelezőnek ismer el. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Az ÁSZF célja a megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatásnyújtás. A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre. Ha a Szolgáltató és a Megrendelő között egyedi, kölcsönösen megbeszélt és meghatározott írásbeli szerződés nem jön létre, akkor a jelen ÁSZF vonatkoznak a Szolgáltató által kínált szolgáltatásokra, illetve a Szolgáltató és a Megrendelő között jelen ÁSZF van érvényben. Jelen ÁSZF másolása szigorúan tilos, szerzői jogvédelem alatt áll.

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1. A Szolgáltató adatai:

Név: Sinka Lilla Egyéni Vállalkozó 

Székhely: 1094 Budapest, Viola utca 9-11. 2. em. 25.

Elérhetőség: 06 30 3705618

Nyilvántartási száma: 57172242 

Adószáma: 58988727-1-43 

Email cím: lilla@businesscup.hu 

Telefonszám: 06 30 3705618 

A telefon hívható munkanapokon: 9.00 – 15.00 

Számlavezető bank: MBH 

Bankszámlaszám: 50453331-10011609-00000000 

Postacím: 1094 Budapest, Viola utca 9-11. 2. em. 25.

2. HATÁLYBA LÉPŐ RENDELKEZÉSEK 

Jelen ÁSZF 2023. december 5. napjától lép hatályba és visszavonásig hatályos. A Szolgáltató általi egyoldalú módosításokat a Szolgáltató a módosítás hatálybalépése előtt 10 nappal a honlapon közzéteszi és megjelöli a hatálybalépés napját. Az ÁSZF hatálya minden Megrendelőre automatikusan kiterjed.

3. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA

A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokon keresztül a Szolgáltató az Business Canvas módszerrel történő Üzleti Terv készítés és ehhez kapcsolódó tevékenységek kapcsán nyújt workshop-sorozat formájában segítséget a Szolgáltatás Megrendelőinek. A Szolgáltatás célja, hogy Megrendelőnek a Szolgáltató és a 4 fős csoport tagjai segítségével elkészüljön az egyoldalas Üzleti terve és közben elsajátítson egy üzleti módszert.

4. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Jelen szerződés alapján a Megrendelő megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatások keretében, hogy az 5 alkalmas workshop-sorozatot levezesse és megismertesse az üzleti módszert, mely segítségével Megbízó elkészítheti az egyoldalas Üzleti tervét. A Szolgáltatás nyújtója Sinka Lilla E.V., aki a megbízást elfogadja. A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik a BusinessCUP közösséghez kapcsolódnak (díjköltséges programok). Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” vagy hasonló jelentéssel bíró CTA gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron.

5. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Megrendelő (a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek”) között ráutaló magatartással, a Megrendelő által a https://businesscup.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” vagy hasonló jelentéssel bíró CTA gomb lenyomásával jön létre. A Megrendelő jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva. A Megrendelő kizárólag nagykorú magánszemély lehet. A megrendelő az ÁSZF elfogadásával igazolja, hogy nagykorú, cselekvőképes személy. A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak. A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget azon hibák miatt, ami abból származik, hogy a Megrendelő a megrendelési lapot nem megfelelő adatokkal töltötte ki. Jelen Szerződés elfogadásával a Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

6. JELENTKEZÉS VISSZAIGAZOLÁSA

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat 48 órán belül köteles megtekinteni, és azok megérkezését 48 órán belül köteles visszaigazolni. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

7. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató a https://businesscup.hu weboldalon, vagy annak aloldalain, illetve a megrendelő űrlapon feltüntetett vállalkozási díjra jogosult. A vállalkozásidíj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza. A megjelenített szolgáltatások kizárólag online rendelhetők meg. A szolgáltatásokhoz tartozó árak minden esetben forintban értendőek és a mindenkor hatályos Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerinti áfát tartalmazzák.

8. A VÁLLALKOZÁSI DÍJ TELJESÍTÉSE

A regisztráció során a jelentkezőnek, bankkártyás fizetés esetén meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat átutalással fizetik Szolgáltató által feltüntetett bankszámlaszámra.

9. SZÁMLÁZÁS

A megbízási díj levonását követő 3 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet emailben juttat el a Megrendelőhöz. A honlapon keresztül megrendelt Egyéb szolgáltatások díjának bankszámlán történő jóváírását követő 3 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus levélben juttat el Megrendelőhöz. A Megrendelő az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

10. ELÁLLÁS JOGA

A Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogát, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a Szolgáltató a szolgáltatás egészét teljesíti, illetve a Szolgáltató a teljesítést a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdi meg, tekintettel arra, hogy a Megrendelő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

11. KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályokra tekintettel teljes mértékben kizárja.

 

12. TELJESÍTÉSI ZÁRADÉK

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

13. SZERZŐDÉSRE IRÁNYADÓ JOG ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

14. PANASZKEZELÉS

A Megrendelő Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: lilla@businesscup.hu Bármilyen levélben vagy elektronikus úton érkezett panaszt a Szolgáltató írásban 30 napos határidővel válaszol és indokol meg. A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:

Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége:

Levelezési cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság:

Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf. 20.

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhető és szabadon letölthető a https://businesscup.hu weboldalon.

15. TECHNIKAI KORLÁTOK 

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

16. ADATVÉDELEM 

Adatkezelési szabályokat és az Adatvédelmi Nyilatkozatot a honlapról lehetséges letölteni.